N_zastava

Embassy of the Republic of Serbia

N_grb

 

PUTNE ISPRAVE

U dogledno vreme, planira se zamena postojećih putnih isprava, a izrada nacrta Zakona o putnim ispravama je u toku. Izmene su neophodne pre svega u tehničkom smislu kako bi se sprečile moguće zloupotrebe. Ovo je, između ostalog, i jedan od uslova za ukidanje viza gradjanima Republike Srbije za ulazak u EU. O tome kako će novi pasoši izgledati i kako će teći zamena, obavestićemo Vas blagovremeno na ovim stranicama.

 

 1. Putne isprave
 2. Šta treba uraditi kada za vreme privremenog boravka  u inostranstvu izgubite pasoš?
 3. Na koji se period izdaju pasoši
 4. Neophodna dokumentacija za izdavanje pasoša
 5. Formular zahteva za izdavanje nove putne isprave
 6. Takse za izdavanje putne isprave

Putne isprave

Putne isprave izdaju se našim državljanima radi putovanja u inostranstvo ili povratak u zemlju. Pojam putne isprave podrazumeva dve vrste dokumenata: to su pasoš i putni list. Putni list, ili pasovan - kako ga neki u žargonu nazivaju, je dokument sličan pasošu, ali sa manjim brojem stranica i bez korica. Putni list služi za povratak u zemlju, i izdaje se državljanima Republike Srbije koji za vreme privremenog boravka u inostranstvu (turističkog putovanja i sl.) ostanu bez pasoša - izgube ga ili im ga neko ukrade.

Šta treba uraditi kada za vreme privremenog boravka  u inostranstvu izgubite pasoš?

Gubitak bez odlaganja prijavite policijskim organima strane države i od njih uzmite potvrdu o tome. Nakon toga se obratite najbližem konzulatu Republike Srbije. Da bi mogli da vam izdaju putni list, potrebno je da pored potvrde da ste prijavili gubitak, posedujete još 3 stvari: tri fotografije, dokaz o državljanstvu i dokaz o identitetu.

Dokaz o državljanstvu je izvod iz matične knjige državljana koji nije stariji od 6 meseci. Uverenje o državljanstvu može vam neko od rodbine iz zemlje poslati na fax konzulata.

Identitet se dokazuje pomoću nekog javnog dokumenta sa fotografijom, kao što su lična karta ili vozačka dozvola. 
Ukoliko vam nešto od navedenog nedostaje i niste u mogućnosti da to pribavite, obaviće se provera postojanja smetnji kod nadležnog ministarstva za unutrašnje poslove. U ovoj fazi morate pokazati razumevanje za proceduru, ali vas uveravamo da će se sve obavljati na najbrži mogući način.

Pasoše izdaje Ambasada našim gradjanima koji žive u inostranstvu. Za izdavanje pasoša potrebno je isto što i za putni list, dakle: dokaz o državljanstvu i identitetu, ali i dokaz o legalnom boravku u inostranstvu.

Najjednostavnije je kada menjate stari (plavi) pasoš za novi. Tada su vam potrebne samo tri fotografije, stari pasoš i dokaz da i dalje imate legalan boravak (vizu). Plavi pasoš je po "Zakonu o putnim ispravama jugoslovenskih državljana" dokaz o državljanstvu, a nema sumnje da se na osnovu njega može utvrditi i identitet.

Na koji se period izdaju pasoši

Pasoš se deci do 14. godine života izdaje na dve godine. Deca mogu od rodjenja da poseduju sopstveni pasoš, ali mogu biti upisani i u pasoš jednog od roditelja. I upis takodje važi dve godine. Nakon 14. godine života, pasoš se izadaje sa rokom važenja od deset godina. Izuzetak predstavljaju regruti-vojni obveznici, kojima se pasoš izdaje na 5 godina. Regrutna obaveza nastaje sa navršenom 17. godinom života. Više na ovu temu naći ćete u posebnom delu sajta.

Neophodna dokumentacija za izdavanje pasoša

 1. Stari pasoš, koji je ujedno i dokaz o identitetu.
 2. Original uverenja o državljanstvu Srbije (ne stariji od šest meseci) ili original izvoda iz matične knjige rođenih sa upisanom činjenicom o državljanstvu (ne stariji od šest meseci).
 3. Dokaz o legalnom boravku u Japanu (japanska viza, licna karta za strance i sl.).
 4. Tri fotografije veličine 3,5x4,5 cm koje verno odražavaju lik, ne profili ili poluporofili, s kapom ili maramom.
 5. Popunjena i  svojerucno potpisana dva obrasca molbe za izdavanje pasoša (voditi računa da se u rubrici o prebivalištu i mestu rođenja upiše i opština)
 6. Dokaz o regulisanoj vojnoj obavezi u slučaju da Ambasada takve dokaze nema u vojnoj evidenciji, kada su podnosioci zahteva muškarci mlađi od 27 godina, a radi izdavanja pasoša na 10 godina (ukoliko podnosilac nije regulisao vojnu obavezu ili to ne može da dokaže, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina).
 7. Za maloletno lice (do 18 godine života) kome se prvi put izdaje pasoš, pored dokaza o državljanstvu Srbije jednog od roditelja prilaže se i original izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci).

 

Dokumenti koji će biti potrebni za izdavanje novog biometrijskog pasoša su:

- originalno uverenje o državljanstvu, ne starije od godinu dana (na uvid)
- originalni izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od godinu dana (na uvid)
- dokument kojim se potvrđuje identitet kao što su plavi pasoš, lična karta ili vozačka dozvola (na uvid)
- digitalna fotografija, veličine 5x5 cm sa jednobojnom sivom pozadinom. Ukoliko podnosilac zahteva ne bude posedovao fotografiju, Ambasada će biti u mogućnosti da podnosioca fotografiše.

Pored navedenih dokumenata plaća se konzularna taksa koja će biti naknadno utvrđena.

Lica koja već poseduju biometrijsku ličnu kartu, potrebno je da istu podnesu na uvid prilikom podnošenja zahteva za pasoš.

Zahtevi će se podnositi lično dolaskom u Konzularno odeljenje Ambasade. Podnošenje zahteva će trajati do 30 minuta.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca.

Ambasada obaveštava da se do daljnjeg neće primati zahtevi za biometrijski pasoš za sledeća lica:

a) koja nemaju JMBG (jedinstveni matični broj građanina)
b) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, prijava prebivališta i odredi JMBG
c) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena
d) koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije a nisu regulisali prebivalište u Srbiji i ne poseduju JMBG.

Ambasada će biti u mogućnosti da navedenim kategorijama građana izda pasoš ili putni list na starom obrascu (plavi pasoš SR Jugoslavije). Po zakonu, dužnost je građana da ova statusna pitanja prethodno reše prilikom dolaska u zemlju. Ovakvi zahtevi će se u zemlji rešavati prioritetno.

Napominjemo da za sada ne postoji mogućnost da se prilikom podnošenja zahteva za pasoš primi i zahtev za izdavanje nove lične karte.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Embassy of the Republic of Serbia, 4-7-24 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
tel. +81 (3) 3447-3571, fax +81 (3) 3447-3573
email: embassy@serbianembassy.jp, web site: www.serbianembassy.jp